Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnegona terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, przebieralni wf, stołówki, świetlicy, sekretariatu, biblioteki, gabinetów dyrektora i wicedyrektora.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolny w Cegłowie

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Zespole Szkolnym w Cegłowie jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły,
 2. ochrona mienia Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkolny w Cegłowie na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
 3. Obsługę informatyczną systemu sprawuje nauczyciel informatyki, który, na podstawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie ma dostęp do:
  a. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
  b. urządzenia rejestrującego;
  c. zapisów z kamer.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie upoważnieni są:
  a. Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
  b. Zastępca dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
  c. pedagodzy szkolni,
  d. psycholog szkolny
  e. nauczyciel informatyki
  f. wychowawcy

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Szkoły, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.
 2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: “Zespół Szkolny w Cegłowie’’ prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolny w Cegłowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”
 3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie lub w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora Szkoły lub nauczyciela informatyki.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Zespołu Szkolnego w Cegłowie”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie tj. 30 maja 2018 roku

Skip to content