Regulamin biblioteki szkolnej

Warunki korzystania
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkolnego oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem.

Organizacja i funkcjonowanie
 1. W bibliotece czytelnicy mają do dyspozycji:

  • wypożyczalnię (z regałami wolnego dostępu),

  • strefy czytelni (Stolikowo i Poduchowo),

  • Multimedialne Centrum Informacyjne (komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne).

 1. Zgromadzone w bibliotece zbiory można:

  • wypożyczać do domu (książki i czasopisma),

  • wykorzystywać na miejscu (wszystkie zasoby),

  • przeglądać w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane nauczycielom).

 1. W bibliotece obowiązuje cisza.

 2. Tornistry i plecaki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

 Wypożyczanie
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.

 2. Dopuszcza się wydłużenie terminu w przypadku tytułów lekturowych na czas ich opracowywania.

 3. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczania większej liczby książek jednorazowo.

 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć lub skrócić termin zwrotu wypożyczonych książek.

 6. Czasopisma można wypożyczać na 1 dzień.

 7. Książek i czasopism nie należy przetrzymywać.

 8. Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i czasopisma należy zwrócić do biblioteki w wyznaczonym terminie.

 9. Wszystkie zbiory można wypożyczać na lekcje. Wypożyczone materiały należy zwrócić tego samego dnia.

 10. Wypożyczanie podręczników określa oddzielny regulamin.

 Strefy czytelni i wyposażenie
 1. W bibliotece można korzystać ze zbiorów audiowizualnych i sprzętu technicznego.

 2. Książki księgozbioru podręcznego i z regałów wolnego dostępu należy odkładać na właściwe miejsce.

 3. W bibliotece mogą odbywać się lekcje, zajęcia i imprezy czytelnicze.

 4. Organizację i przebieg lekcji bibliotecznych określa oddzielny regulamin.

 5. Funkcjonowanie Multimedialnego Centrum Informacyjnego określa oddzielny regulamin.

Poszanowanie zbiorów i sprzętów
 1. Użytkownicy zobowiązani są do troski o zbiory i sprzęty biblioteczne.

 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia lub braki zgłosić bibliotekarzowi.

 3. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych, czytelnik musi oddać taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję.

 5. Czytelnicy opuszczający Szkołę zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.


Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Pracę przy komputerze należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji
 3. Dopuszczalny nieprzerwany czas pracy to 60 minut. W przypadku kolejki można korzystać z komputera maksymalnie 15 minut.
 4. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.
 5. Sprzęt komputerowy służy do celów edukacyjnych:
  1. wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych za pomocą programu obsługującego biblioteczne bazy danych,
  2. przeglądania programów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece,
  3. wyszukiwania informacji w Internecie,
  4. przygotowywania własnych prac z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania i urządzeń.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  1. zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym,
  2. stosować się do poleceń bibliotekarza,
  3. informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  4. uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników pamięci,
  5. poinformować bibliotekarza o opuszczeniu stanowiska komputerowego w trakcie pracy,
  6. przestrzegać wszelkich doraźnych zasad wprowadzanych w celu unormowania pracy Centrum.
 7. Nie wolno:
  1. instalować własnych programów,
  2. dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach,
  3. włączać i wyłączać urządzeń bez zgody bibliotekarza,
  4. korzystać z Internetu w celach rozrywkowych (portale społecznościowe, gry, chat, blog, SMS itp.),
  5. wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,
  6. wnosić jedzenia i picia.
 8. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 9. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez bibliotekarza czasie.
Skip to content