Porad pedagogicznych udziela

 • mgr Małgorzata Rybak
 • mgr Izabella Reda

Zadania pedagogów

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole w zakresie zajęć specjalistycznych. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie. Pedagog wspiera również ucznia i jego rodzinę.

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
 • Wspieranie dziecka i rodzica

Pedagog w naszej szkole prowadzi dla uczniów:

 • terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach,
 • rewalidację indywidualną,
 • socjoterapię
 • zajęcia terapeutyczne.
Skip to content