Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Zespół Szkolny w Cegłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsceglow.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkolny w Cegłowie
ul. Poprzeczna 27
05-319 Cegłów
tel/fax: 257570179
e-mail: sekretariat@zsceglow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów lub nieedytowalnych plików w formacie pdf z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: wicedyrektor Magdalena SUjak

e-mail: wicedyrektor@zsceglow.pl

Telefon: 25 7570179

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Poprzecznej, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu od strony hali. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia boczne oraz wejście do kuchni

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.

W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przyszkolnym (obok hali sportowej znajduje się parking dla samochodów osobowych. Wydzielono na nim 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych

Do szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content