Zajęcia specjalistyczne

REWALIDACJA

W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczą dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
O takie orzeczenie mogą starać się rodzice uczniów, którzy zmagają się z:

 • poważnymi zaburzeniami wzroku
 • poważnymi zaburzeniami słuchu
 • autyzmem
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowaniem społecznym
 • zaburzeniami zachowania
 • niepełnosprawnością ruchową
 • niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest maksymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, a także optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, czyli tzw. wyrównywanie braków różnych umiejętności dziecka, przez zastępowanie je podobnymi i równie ważnymi, przez co rozwój dziecka jest bardziej dynamiczny.

Główne zasady jakie przyświecają rewalidacji to:

 • indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem
 • stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń
 • powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych
 • stosowanie różnorodnych form i metod pracy
 • stworzenie przyjaznej atmosfery pracy
 • stała współpraca z rodzicami i zespołem wychowawczym dziecka

Metody, które wykorzystywane są podczas zajęć, to m.in. : Metoda Dobrego Startu, elementy Integracji sensorycznej (SI), terapia motoryki małej i dużej, bajkoterapia, drama, arteterapia, sensoplastyka, muzykoterapia i kinezjologia edukacyjna.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (tzn. terapii pedagogicznej) uczestniczą dzieci, które posiadają opinię wydaną przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz, te dzieci u których zespół nauczycieli zauważa specyficzne problemy w nauce.
Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest :

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

Terapia pedagogiczna to:

 • proces długotrwałych oddziaływań,
 • szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku
 • polega na niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych,
 • nastawiona jest na eliminowanie ujemnych konsekwencji,
 • proces działań, który służy podwyższaniu samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.
 • Terapia, która ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych

Zasady:

 • indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego – dla każdego uczestnika zajęć dobierany jest indywidualny program, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka
 • powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania – przechodzenie do ćwiczeń bardziej złożonych po opanowaniu przez dziecko zadań łatwiejszych,
 • korekcja zaburzeń – ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
 • kompensacja zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych,
 • zachowanie systematyczności – zajęcia powinny odbywać się codziennie,
 • ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego – zabiegom dydaktycznym powinna towarzyszyć pomoc psychologiczna.

Rola rodzica w rewalidacji i terapii pedagogicznej:

 • Zadaniem rodzica dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej jest :
 • akceptacja dziecka
 • umacnianie dziecka w świadomości, że może polegać na rodzicach
 • nie wyręczanie dziecka w jego obowiązkach a wspieranie w nauce
 • akcentowanie mocnych stron dziecka nie ocenianie za niepowodzenia
 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka
 • wspieranie terapeuty w pracy z dzieckiem
 • systematyczność i cierpliwość rodziców w prowadzeniu ćwiczeń w liczeniu pisaniu i czytaniu, w przezwyciężaniu trudności szkolnych dziecka
 • współpraca z osobą prowadzącą zajęcia, stosowanie się do wskazówek osoby prowadzącej terapię
 • niepodważanie autorytetu nauczyciela/ wychowawcy / terapeuty
 • stosowanie się do wskazówek nauczycieli

LOGOPEDIA

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • wspieranie motywacji do mówienia
 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

Działania logopedyczne obejmują:

 • diagnozę logopedyczną
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej
 • prowadzenie terapii logopedycznej grupowej (w zależności od potrzeb dziecka)
 • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
 • współpracę z nauczycielami

Rola rodzica w terapii logopedycznej :

Rodzice powinni:

 • Wspierać dziecko w terapii
  Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego
  Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy
  Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać opowiadać, czytać;
  Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
  Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
  Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

DORADZTWO ZAWODOWE

Prowadzimy zajęcia i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowywani są do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. W naszej szkole doradztwo zawodowe prowadzone jest w formach:
Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,), krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji)
Poradnictwo grupowe – zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.
Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi p. Izabela Reda

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close