Statut

STATUT
Zespołu Szkolnego
w Cegłowie

Rozdział 1

Podstawowe informacje o Zespole

§ 1.

Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) zespole – należy przez to rozumieć Szkolny w Cegłowie;
3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie;
4) szkole filialnej – należy przez to rozumieć Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie;
5) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie;
6) filii przedszkola – należy przez to rozumieć Filię Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie;
7) organie prowadzącym zespół – należy przez to rozumieć Gminę Cegłów;
8) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
9) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
10) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Szkolnego w Cegłowie niebędącego nauczycielem;
11) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie oraz ucznia Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie oraz dzieci
Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie i Filii Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie;
12) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
13) statucie szkoły – należy przez to rozumieć statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie;
14) statucie przedszkola – należy przez to rozumieć statut Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie;
15) statucie zespołu – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
16) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Zespołu Szkolnego w Cegłowie, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w skład którego wchodzą nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie i Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie;
17) radzie pedagogicznej szkoły filialnej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie i Filii Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
18) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w skład której wchodzą uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie i Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie;
19) radzie rodziców szkoły filialnej – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Filialnej Szkole Podstawowej w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie w skład której wchodzą rodzice uczniów Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie i rodzice dzieci Filii Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie;
20) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolnego w Cegłowie;
21) samorządzie uczniowskim szkoły filialnej – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Filialnej Szkoły Podstawowej w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie .

§ 2.

1. Pełna nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.
2. Nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Poprzecznej 27 w Cegłowie.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Cegłów z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Cegłowie a organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Cegłów.
6. Rekrutację uczniów do Zespołu regulują przepisy rozdziału 6 ustawy.

§ 3.

1. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być użyty czytelny skrót nazwy.
2. Zespół używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to:
1) mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:
„Zespół Szkolny w Cegłowie”;
2) podłużna pieczęć adresowa o następującej treści:
Zespół Szkolny w Cegłowie
ul. Poprzeczna 27, 05-319 Cegłów
Regon 140074228, NIP 8222237988
tel/fax 025-757-01-79
3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy oraz regulamin ustalony przez dyrektora.
4. Tablice Zespołu zawierają jego nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 4

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
1) Przedszkole im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie, z siedzibą przy ul. Rzyski 4;
2) Filia Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie, z siedzibą w Piasecznie nr 152;
3) ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie, z siedzibą przy ul. Poprzecznej 27;
4) Szkoła Filialna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie prowadzącą oddziały klas I, II i III, z sidzibą w Piasecznie nr 152.

Rozdział 2

Cele i zadania Zespołu

§ 5

Zespół realizuje cele dydaktyczne i zadania wynikające z przepisów prawa a w szczególności:
1) zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań,
2) zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie,
3) umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
4) wyposaża uczniów w kompetencje i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i na współczesnym rynku pracy;
5) spełnia funkcje wychowawcze stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów;
6) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
7) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu, udziela im pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a uczniom niepełnosprawnym zapewnia pełną integrację ze społecznością szkolną;
8) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi oraz uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku, innymi niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi;
9) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna;
10) zapewnia uczniom warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie ze szkolnymi przepisami i możliwościami Zespołu.

§ 6

1. W Zespole podejmuje się niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówek wchodzących w skład Zespołu i jego rozwoju organizacyjnego.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) zajęcia pozalekcyjne;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w tym związane z rozwijaniem kreatywności i aktywności uczniów;
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
3. Zespół może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.
4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor Zespołu,
za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Rozdział 3

Organy Zespołu, ich kompetencje i warunki współdziałania.

§ 6.

1. Organami Zespołu są:
1) dyrektor Zespołu;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Organy Zespołu wymienione w ust. 1 są wspólne dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie i Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie . Szkoła Filialna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Piasecznie i Filia Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa zachowują odrębność organów wymienionych w pkt 1 i wspólnie tworzą radę pedagogiczną oraz radę rodziców.
3. Wszystkim organom Zespołu i Filii zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w grupie ustawowych kompetencji

§ 7.

1. Dyrektor jest organem Zespołu posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich.
2. Dyrektor jest organem wspólnym dla wszystkich szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu.
3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 ustawy, posiadającym kompetencje i uprawnienia określone ustawie oraz innych przepisach i działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
4.Rada Pedagogiczna Szkoły Filialnej i Filli Przedszkola zachowuje swoją odrębność, ustala swój własny regulamin w pozostałym zakresie funkcjonuje zgodnie z art. 69 ustawy, posiada kompetencje i uprawnienia określone ustawie oraz innych przepisach.
5. Rada rodziców jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 ustawy, działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadającym uprawnienia i kompetencje określone w art. 84 ustawy i innych przepisach. W Radzie Rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów kształcenia tj.: oddziałów przedszkola, klas 1-3, klas 4-8 i klas gimnazjalnych.
6. Rada Rodziców Szkoły Filialnej i Filii Przedszkola zachowuje swoją odrębność, działa według przyjętego przez siebie regulaminu, posiada uprawnienia i kompetencje określone w art. 84 ustawy i innych przepisach. W Radzie Rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów kształcenia tj.: oddziałów przedszkola, klas 1-3.
7. Samorząd uczniowski jest organem szkoły powołanym i posiadającym uprawnienia określone w art. 85 ustawy i działającym według uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Samorząd uczniowski Szkoły Filialnej zachowuje swoją odrębność, posiada uprawnienia określone w art. 85 ustawy i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu

§ 8.

1. Współdziałanie organów Zespołu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Organy Zespołu planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.
7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
8. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 9 niniejszego statutu.

§ 9.

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora Zespołu;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor Zespołu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor Zespołu informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
2. W przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest dyrektor Zespołu, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor Zespołu wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Dyrektor Zespołu wydaje zalecenia na piśmie wszystkim statutowym organom Zespołu lub Filii, jeśli ich działalność narusza dobro Zespołu i nie służy rozwojowi uczniów.

Rozdział 4

Organizacja Zespołu

§ 10.

Zespół jest jednostką organizacyjną dla szkół i placówek wchodzących w jego skład. Szczegółową organizację szkół wchodzących w skład Zespołu regulują statuty Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie i Publicznego Przedszkola im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie.

§ 11.

1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą.
2. Wicedyrektor lub wicedyrektorzy i osoby pełniące inne stanowiska kierownicze wykonują wyznaczone przez dyrektora zadania sprawując nadzór pedagogiczny w powierzonym im zakresie i kontrolując realizację zadań przez wskazanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
3. W czasie, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo wyznaczonego wicedyrektora rozciąga się na wszystkie kompetencje i zadania dyrektora, które wymagają wykonania w czasie jego nieobecności.

§ 12.

Przebieg nauczania i wychowania uczniów Zespołu jest dokumentowany a zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia dyrektora.

§ 13.

Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich dopuszczania do użytku określają odrębne przepisy.

§ 14.

W Zespole sprawuje się opiekę nad uczniami przebywającymi na jego terenie podczas zajęć obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych oraz innych imprez i uroczystości organizowanych przez Zespół. Zakres opieki sprawowanej nad uczniami podczas imprez organizowanych na terenie Zespołu regulują regulaminy tych imprez określone przez dyrektora i zatwierdzone przez radę pedagogiczną zespołu/szkoły filialnej oraz radę rodziców zespołu/szkoły filialnej.

§ 15.

1. W Zespole zapewnia się uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologicznopedagogiczną.
2. Do form pomocy i opieki należą:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
3) zajęcia socjoterapeutyczne;
4) nauczanie indywidualne;
5) indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;
6) porady, konsultacje, warsztaty.
3. W Zespole udziela się uczniom pomocy materialnej ze środków w planie finansowym, zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.
4. Zespole można udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy.

§ 16.

1. W Zespole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk pedagogicznych dla studentów.
2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.
3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel będący opiekunem studenta ze strony Zespołu oraz opiekun wyznaczony przez szkołę wyższą.

§ 17.

1. Dyrektor Zespołu tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły i przedszkola w zależności od potrzeb programowych, zadań szkoły i przedszkola na czas określony lub nieokreślony.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez dyrektora planami i zadaniami do realizacji w danym roku szkolnym.
4. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym, zawierające wnioski i rekomendacje.
5. Obecność nauczycieli na spotkaniach zespołu jest obowiązkowa. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy zespołu przez dyrektora. Zwolnienie następuje na pisemny, umotywowany wniosek nauczyciela.
6. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
7. Szczegółowo pracę zespołów określa regulamin ustalony przez dyrektora Zespołu

Rozdział 4

Bezpieczeństwo uczniów

§ 18.

1. Wszystkie działania podejmowane przez szkoły wchodzące w skład Zespołu wymagają zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
2. W Zespole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.
3. Z instrukcją wymienioną w pkt 2 ma obowiązek zapoznać się każdy pracownik Zespołu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.
4. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole.
5. Zespół w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
9. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
10. Na pierwszych zajęciach w roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sal, pracowni i terenu szkolnego.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
12. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

§ 19.

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.
2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć.
3. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej, od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej, godziny pracy świetlicy są ustalane corocznie po rozpatrzeniu potrzeb rodziców i możliwości szkoły.
4. Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;
2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw, zgodnie z harmonogramem dyżurów;
3) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej, pedagog, psycholog i logopeda – za uczniów przebywających pod jego opieką.
7. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może:
1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
2) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:
a) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach kryzysowych,
b) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.
8. Odpowiedzialność szkół wchodzących w skład Zespołu za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu.
9. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe, powinien być przez rodziców na ten czas zapisany do świetlicy szkolnej.
10. Każdy uczeń na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
11. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z boiska oraz zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.
13. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkołach wchodzących w skład Zespołu lub poza nimi odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
14. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.
15. W Zespole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
16. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy Zespołu mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki.
17. Do Zespołu w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, wchodzi się i wychodzi przez wejście główne, od strony ul. Poprzecznej .
18. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkół wchodzących w skład Zespołu w czasie trwania jego planowanych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej.
19. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie Zespołu znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia.
20. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku Zespołu zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Zespół nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję.
21. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu Zespołu.
22. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
23. Zespół pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.
24. W budynku Zespołu oraz na jego terenie funkcjonuje monitoring wizyjny, zasady jego funkcjonowania określają odrębne przepisy prawa oraz regulamin ustalony przez dyrektora szkoły.

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Zespołu

§ 20.

1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne przepisy.
2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 21.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:
poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród
uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego realizację programu nauczania;
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
pomocy ze strony dyrektora i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
tworzenia programów autorskich;
wzbogacania własnego warsztatu pracy, wnioskowania do dyrektora o zakup pomocy dydaktycznych.
3. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:
1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;
2) angażowanie się w tworzenie, modyfikowanie i realizację programu rozwoju szkoły;
3) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;
4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i
wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
6) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju;
7) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
8) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
9) zapewnienie rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
10) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
11) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
12) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;
13) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
14) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
15) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
16) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole;
17) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;
18) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
19) chronienie danych osobowych swoich uczniów;
20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły.
21) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
22) współpraca z wychowawcą klasy oraz samorządem klasowym i szkolnym.
23) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów podczas dni otwartych,
24) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w konferencjach oraz innych formach doskonalenia nauczycieli, uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach zespołów przedmiotowych, wychowawczych i innych organizowanych przez dyrektora.
25) aktywny udział w życiu Zespołu oraz uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych w Zespole zgodnie z harmonogramem.
26) aktywne pełnienie dyżuru podczas przerw międzylekcyjnych, stosowanie zasady nie pozostawiania dzieci bez opieki do momentu przyjścia kolejnego nauczyciela na zajęcia lub dyżur.
4. Nauczyciel jest obowiązany:
1) sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę;
3) brać udział we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej oraz pracach zespołów zadaniowych i przedmiotowych;
4) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;
5) systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
6) uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych zgodnie z harmonogramem,
7) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
8) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;
9) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły;
10) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
11) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego;
12) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
13) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
14) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
15) współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
16) wykonywać obowiązki dydaktyczno-wychowawcze zlecone przez dyrektora, w czasie wolnym od prowadzenia lekcji w wymiarze nie przekraczającym 40 h tygodniowo lub wykonywać inne zadania związane z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo- wychowawczego;
17) dbać o wyposażenie szkoły i jej estetykę.
5. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły za:
1) poziom wyników nauczania swojego przedmiotu oraz klas, stosownie do realizowanego programu;
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz powierzonych mu środków dydaktycznych;
3) realizację innych dodatkowych zadań wynikających z potrzeb szkoły.

§ 22.

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się oraz przygotowanie do samodzielnego życia
2. Współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynuje ich działania wychowawcze.
3. Współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły.
4. Organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
5. Ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy.
6. Ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria i terminy określone w statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 23.

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny i emocjonalny;
2) umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
3) utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
4) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
5) poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
6) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami dyrektora;
7) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
8) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
9) dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału.
2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów.

§ 24.

Wychowawca oddziału ma prawo:
1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;
2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc;
4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

§ 25.

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności określonym przez dyrektora, a w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;
2) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej, w tym jej aktualizowanie;
3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;
4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach;
5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków.

§ 26.

1. Pedagog szkolny odpowiada za wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z przyjętego w szkole programu;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6) indywidualna opieka pedagogiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
7) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
8) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
9) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
10) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
11) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
12) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
13) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
14) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej;
15) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli;
16) kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego;
17) stała współpraca z wychowawcami;
18) systematyczne prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami dotyczącej pracy pedagoga.

§ 27.

Do zadań pedagoga realizującego zajęcia terapii pedagogicznej pedagogicznego należy dodatkowo:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
1) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

§ 28.

1. Do zadań psychologa należy planowanie własnej pracy oraz w szczególności:
1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego;
3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;
4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
5) współpraca z nauczycielami i pedagogiem w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz zdrowotnych;
6) indywidualna opieka psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
7) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
8) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
12) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej;
13) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli;
14) współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami przy minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania uczniów;
15) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów;
16) współpraca z organami szkoły oraz instytucjami wspierającymi i współpracującymi ze szkołą w sprawach dotyczących uczniów;
17) systematyczne prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami dotyczącej pracy psychologa.

§ 29.

W Zespole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy w szczególności:
1) dokonywanie diagnoz logopedycznych;
2) tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów;
3) działania w zakresie profilaktyki logopedycznej i prowadzenie terapii logopedycznej;
4) motywowanie uczniów do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;
5) wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie
pozytywnej samooceny;
6) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z wadą wymowy;
7) prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej;
8) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami uczniów, pozostających pod opieką logopedy, w celu
ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;
9) utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.

§ 30.

Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

§ 31.

1. W Zespole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkołach wchodzących w skład Zespołu.
2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
1) w ramach pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,
b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
c) prowadzenie działalności informacyjnej,
d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
e) opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,
g) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,
h) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:
a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie zbiorów,
c) sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
d) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

§ 32.

1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach:
1) kierownika administracyjnego;
2) referenta ds. obsługi sekretariatu i kadr;
3) intendenta;
4) pracowników obsługi.
2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 33.

1. Zespół posiada sztandar, wspólny dla szkół wchodzących w skład Zespołu, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w szkole i poza nią, podczas reprezentowania szkoły.
2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny.
3. Zasady ceremoniału Zespołu, a w szczególności: opis chwytów sztandaru, ceremonie wprowadzania, wyprowadzania oraz przekazywania sztandaru, teksty ślubowania klas pierwszych i klas kończących naukę określa odrębnie Ceremoniał Zespołu.

§ 34.

1. Zespół posiada logo, które może być używane m.in. na papierze firmowym zawierającym dane adresowe szkoły.
2. Zespół prowadzi stronę internetową i może prowadzić swój profil na portalach społecznościowych.

§ 35.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36.

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 37.

1. Zmiany w Statucie wprowadza rada pedagogiczna w drodze uchwały.
2. Wnioski dotyczące zmian w Statucie Zespołu mogą zgłaszać wszystkie organy Zespołu.
3. O treści zmian w Statucie powiadamiany jest organ prowadzący Zespół i organ nadzoru pedagogicznego nad Zespołem.
4. Po stwierdzeniu potrzeby wynikającej z kolejnych nowelizacji Statutu dyrektor Zespołu publikuje tekst jednolity Statutu.
5. Statut Zespołu otrzymują wszystkie organy Zespołu.
6. Kopia Statutu dostępna jest w bibliotece Zespołu oraz na stronie internetowej Zespołu.

§ 38.

Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.
 


Pobierz statut

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close