Rosną mury hali sportowej

Jolanta Różycka    1 grudnia 2015

28.09.2015 r. wmurowany został kamień węgielny pod budowę hali sportowej. Uroczystość miała podniosły charakter i uświetniona została obecnością szacownych gości: Marii Koc, Senatora RP; Janiny Ewy Orzełowskiej, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego; Teresy Wargockiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; Mariusz Kozery, zastępcy dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Antoniego Jana Tarczyńskiego, starosty Powiatu Mińskiego oraz radnych powiatowych i gminnych, policji, pracowników zarządu dróg, leśniczych, wójtów i burmistrzów ościennych gmin i miast, strażaków, sołtysów, prezesów stowarzyszeń. Licznie zgromadzili się także gospodarze obiektu: wójtowie Gminy Cegłów z pracownikami, dyrektorzy Zespołu Szkolnego w Cegłowie, nauczyciele, przedstawiciele rodziców i młodzież oraz przedstawiciele firmy Zeltech – generalnego wykonawcy: Stanisław Przesmycki, Agnieszka Przesmycka i Karol Przesmycki. Wmurowanie kamienia węgielnego poprzedzone zostało jego poświęceniem i odczytaniem treści Aktu Erekcyjnego. Poświęcenia dokonali ks. Dariusz Cempura i kpł. Grzegorz Dróżdż, a dyrektor szkoły Emilia Kowalczyk-Rumak odczytała tekst aktu i zaprosiła honorowych gości do jego podpisania. Wójt gminy Marcin Uchman we wstępnym przemówieniu przedstawił zebranym kulisy budowy hali sportowej. Honorowi goście dokonali wmurowania kamienia węgielnego. Wielu z nich zabrało głos, zgodnie twierdząc, że budowa hali sportowej jest niezwykle cennym i potrzebnym przedsięwzięciem. Pani Teresa Wargocka podkreśliła rolę wychowania fizycznego w procesie rozwoju młodzieży. Starosta Powiatu Mińskiego, Antoni Jan Tarczyński zauważył, że w ostatnich latach w Cegłowie prowadzone są inwestycje, które zmieniają na lepsze obraz miejscowości. Inni prelegenci wyrazili przekonanie, że jedynie zgoda i dialog prowadzą do sukcesu. Wtedy działania podejmowane przez władze samorządowe służą dobru całej społeczności. Zwieńczenie uroczystości stanowiły występy: wokalny p. Anny Cegiełki oraz pokaz freestyle’owy z piłką w wykonaniu absolwenta szkoły Krystiana Wójcika.