Regulamin

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, przebieralni wf, stołówki, świetlicy, sekretariatu, biblioteki, gabinetów dyrektora i wicedyrektora.
3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolny w Cegłowie

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Zespole Szkolnym w Cegłowie jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły,
2) ochrona mienia Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
3) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół Szkolny
w Cegłowie na szkodę.

§ 3

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się
kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
3. Obsługę informatyczną systemu sprawuje nauczyciel informatyki, który, na podstawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie ma dostęp do:
a. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
b. urządzenia rejestrującego;
c. zapisów z kamer.
4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Zespołu
Szkolnego w Cegłowie upoważnieni są:
a. Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
b. Zastępca dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
c. pedagodzy szkolni,
d. psycholog szkolny
e. nauczyciel informatyki
f. wychowawcy

§ 4

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Szkoły, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.
2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: “Zespół Szkolny w Cegłowie’’ prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolny w Cegłowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”
3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie lub w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora Szkoły lub nauczyciela informatyki.
5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Zespołu Szkolnego w Cegłowie”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie tj. 30 maja 2018 roku
 


 
Załącznik nr 1 Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringuZałącznik nr 2 Wniosek o udostępnienie

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close