Oferta zajęć psych-ped.

04 stycznia 2016

- Karol Sieńkowski -

PEDAGOG SZKOLNY

 • Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole w zakresie zajęć specjalistycznych

 • Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie

 • Pedagog wspiera ucznia i jego rodzinę

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

 • Wspieranie dziecka i rodzica

Pedagog w naszej szkole prowadzi dla uczniów:

 • terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach,

 • rewalidację indywidualną,

 • socjoterapię

 • zajęcia terapeutyczne.

 


PSYCHOLOG

 • Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły.

 • Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 • Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

 • Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia uczniowi, rodzicom, nauczycielom

Do psychologa szkolnego może zgłosić się:

 • uczeń, kiedy:

   • nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami

   • chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach

   • chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

   • potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami

   • pragnie podzielić się swoimi sukcesami
 • rodzic, gdy:

 • niepokoi się o swoje dziecko

 • zauważa, że dziecko ma trudności

 • pragnie je lepiej zrozumieć

Psycholog w naszej szkole :

 • prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia, które mają na celu wspieranie rozwoju dziecka

 • wspiera rodziców w procesie wychowawczym

 • wspiera nauczycieli w realizacji zadań szkoły

LOGOPEDA

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

 • We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.

 • Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.

 • Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekaże rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami w zeszycie do korespondencji .

Do zadań logopedy należy także :

 • Organizowanie pomocy logopedycznej

 • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej

 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
 • Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli
 • Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

REWALIDACJA

W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczą dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

O takie orzeczenie mogą starać się rodzice uczniów, którzy zmagają się z:

 • poważnymi zaburzeniami wzroku
 • poważnymi zaburzeniami słuchu
 • autyzmem
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowaniem społecznym
 • zaburzeniami zachowania
 • niepełnosprawnością ruchową
 • niepełnosprawnością sprzężoną .

Celem zajęć rewalidacyjnych jest maksymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, a także optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, czyli tzw. wyrównywanie braków różnych umiejętności dziecka, przez zastępowanie je podobnymi i równie ważnymi, przez co rozwój dziecka jest bardziej dynamiczny.

Główne zasady jakie przyświecają rewalidacji to :

 • indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem

 • stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń

 • powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych

 • stosowanie różnorodnych form i metod pracy

 • stworzenie przyjaznej atmosfery pracy

 • stała współpraca z rodzicami i zespołem wychowawczym dziecka

Metody, które wykorzystywane są podczas zajęć, to m.in. : Metoda Dobrego Startu, elementy Integracji sensorycznej (SI), terapia motoryki małej i dużej, bajkoterapia, drama, arteterapia, sensoplastyka, muzykoterapia i kinezjologia edukacyjna. 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (tzn. terapii pedagogicznej) uczestniczą dzieci, które posiadają opinię wydaną przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz, te dzieci u których zespół nauczycieli zauważa specyficzne problemy w nauce.

Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest :

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

Terapia pedagogiczna to:

 • proces długotrwałych oddziaływań,

 • szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku

 • polega na niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych,

 • nastawiona jest na eliminowanie ujemnych konsekwencji,

 • proces działań, który służy podwyższaniu samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

 • Terapia, która ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych

Zasady

 • indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego – dla każdego uczestnika zajęć dobierany jest indywidualny program, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka
 • powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania – przechodzenie do ćwiczeń bardziej złożonych po opanowaniu przez dziecko zadań łatwiejszych,
 • korekcja zaburzeń – ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
 • kompensacja zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych,
 • zachowanie systematyczności – zajęcia powinny odbywać się codziennie,
 • ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego – zabiegom dydaktycznym powinna towarzyszyć pomoc psychologiczna.

Rola rodzica w rewalidacji i terapii pedagogicznej

Zadaniem rodzica dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej jest :

 • akceptacja dziecka

 • umacnianie dziecka w świadomości, że może polegać na rodzicach

 • nie wyręczanie dziecka w jego obowiązkach a wspieranie w nauce

 • akcentowanie mocnych stron dziecka nie ocenianie za niepowodzenia

 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka

 • wspieranie terapeuty w pracy z dzieckiem

 • systematyczność i cierpliwość rodziców w prowadzeniu ćwiczeń w liczeniu pisaniu i czytaniu, w przezwyciężaniu trudności szkolnych dziecka

 • współpraca z osobą prowadzącą zajęcia, stosowanie się do wskazówek osoby prowadzącej terapię

 • niepodważanie autorytetu nauczyciela/ wychowawcy / terapeuty

 • stosowanie się do wskazówek nauczycieli

LOGOPEDIA

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • wspieranie motywacji do mówienia
 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

Działania logopedyczne obejmują:

 • diagnozę logopedyczną
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej
 • prowadzenie terapii logopedycznej grupowej (w zależności od potrzeb dziecka)
 • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
 • współpracę z nauczycielami

Rola rodzica w terapii logopedycznej :

Rodzice powinni:

 • Wspierać dziecko w terapii
 • Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego
 • Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy
 • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać opowiadać, czytać;
 • Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
 • Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 • Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

DORADZTWO ZAWODOWE 

Prowadzimy zajęcia i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.  Podczas tych zajęć  uczniowie przygotowywani są do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. W naszej szkole doradztwo zawodowe prowadzone jest w formach:
Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,), krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji)
Poradnictwo grupowe – zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi p. Izabela Reda

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close