Regulamin biblioteki

WARUNKI KORZYSTANIA
 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowienauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkolnego oraz rodzice.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Zgromadzone w bibliotece zbiory można:
  • wypożyczać do domu (książkowe zasoby magazynu i czasopisma),
  • wykorzystywać na miejscu (księgozbiór podręczny, pozostały księgozbiór, czasopisma, zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne),
  • wypożyczać lub przeglądać w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
WYPOŻYCZALNIA
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 2. Czasopisma można wypożyczać na 1 dzień.
 3. Wypożyczanie podręczników określa oddzielny regulamin.
 4. Książek i czasopism nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczania  większej liczby książek jednorazowo.
 6. Pod koniec roku szkolnego książki i czasopisma powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
CZYTELNIA
 1. Tornistry i plecaki trzeba zostawić w wyznaczonym miejscu.
 2. W czytelni należy zachować ciszę.
 3. Przebieg lekcji planowych w czytelni określa oddzielny regulamin.
 4. Wykorzystane książki i czasopisma należy odłożyć na właściwe miejsce.
 5. Wszystkie zbiory można wypożyczać na lekcje. Wypożyczone materiały należy  zwrócić tego samego dnia.
 6. W czytelni można korzystać ze zbiorów audiowizualnych i sprzętu technicznego po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 7. Czytelnia jest jednocześnie Multimedialnym CENTRUM Informacyjnym z dostępem do Internetu. Funkcjonowanie Centrum określa oddzielny regulamin.
 8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
POSZANOWANIE ZBIORÓW
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 • Czytelnik zobowiązany jest troszczyć się o zbiory biblioteczne, które są dobrem społecznym.
 • Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia lub braki zgłosić bibliotekarzowi.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub innego dokumentu ze zbiorów bibliotecznych, czytelnik musi oddać taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

 1. Multimedialnego Centrum Informacyjnego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Pracę przy komputerze należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji
 3. Dopuszczalny nieprzerwany czas pracy to 60 minut. W przypadku kolejki można korzystać z komputera maksymalnie 15 minut.
 4. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.
 5. Sprzęt komputerowy służy do celów edukacyjnych:
  1. wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych za pomocą programu obsługującego biblioteczne bazy danych,
  2. przeglądania programów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece,
  3. wyszukiwania informacji w Internecie,
  4. przygotowywania własnych prac z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania i urządzeń.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  1. zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym,
  2. stosować się do poleceń bibliotekarza,
  3. informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  4. uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników pamięci,
  5. poinformować bibliotekarza o opuszczeniu stanowiska komputerowego w trakcie pracy,
  6. przestrzegać wszelkich doraźnych zasad wprowadzanych w celu unormowania pracy Centrum.
 7. Nie wolno:
  1. instalować własnych programów,
  2. dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach,
  3. włączać i wyłączać urządzeń bez zgody bibliotekarza,
  4. korzystać z Internetu w celach rozrywkowych (portale społecznościowe, gry, chat, blog, SMS itp.),
  5. wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,
  6. wnosić jedzenia i picia.
 8. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 9. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez bibliotekarza czasie.
Skip to content