Gimnazjalista wybiera szkołę ponadgminazjalną

karieraZaczął się gorący okres dla wielu gimnazjalistów kończących klasę trzecią.  Są tacy, którzy już podjęli decyzję, wiedzą gdzie, kiedy, po co i dlaczego akurat ta szkoła a nie inna. Jest jednak duża grupa uczniów, która nadal nie podjęła decyzji i nie wie, którą szkołę wybrać – gdzie złożyć dokumenty.

 

Kim pragniemy zostać?
Takie pytanie powinni sobie postawić ci niezdecydowani na początku rozmyślań nad wyborem zawodu. Niełatwo na nie odpowiedzieć, bo spośród dużej liczby zawodów trzeba wybrać najodpowiedniejszy, a więc taki, który umożliwi zrealizowanie zamierzeń i planów, rozwinie uzdolnienia, przyniesie osobiste zadowolenie i uznanie innych.  Przed podjęciem tej trudnej i ważnej decyzji konieczne jest wybiegnięcie myślami w przyszłość – w wiek dorosły – i wyobrażenie sobie siebie w nowej działalności, jaką jest praca zawodowa.
Decyzji w sprawie wyboru zawodu nie można w żadnym wypadku podejmować pochopnie, ponieważ nie przemyślany wybór bywa błędem trudnym do naprawienia.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to bardzo ważna decyzja, do której trzeba się przygotować.
Czym się kierować przy wyborze szkoły?
Ważne są na pewno poziom kształcenia, oferta pozalekcyjna, atmosfera, jaka panuje w szkole, ale także osiągnięcia, jakimi szkoła może się pochwalić. Nie bez znaczenia jest lokalizacja i dojazd. Należy pamiętać, że drogę tą trzeba będzie pokonywać przez przynajmniej trzy lata swojej edukacji. Zanim podejmie się decyzję o wyborze szkoły warto też zapytać o opinię znajomych, kolegów, koleżanki. Ważne, co mówi się w środowisku lokalnym o danej szkole.

Jakich informacji potrzebuje gimnazjalista, by dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną?
Dobry wybór to zgodny z zainteresowaniami, predyspozycjami, ale także taki, na który, będzie w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy. To, co może pomóc podjąć decyzję o wyborze szkoły to informacje zebrane w kilku grupach tematycznych:

 • wiedza o samym sobie czyli gimnazjalista musi znać siebie – swoje zainteresowania, uzdolnienia – umiejętności, temperament, osobowość czyli mocne strony, predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia,
 • znać zawody – świat zawodów i ich podział, opisy zawodów, zakres obowiązków, czynności zawodowe – jakie trzeba będzie wykonywać, wymagania i kwalifikacje – jakie trzeba zdobyć, perspektywy płacy i zatrudnienia,
 • znać ścieżki kształcenia – czyli informacje o typach i sieci szkół, kryteria przyjęć, warunki naboru, przebieg kształcenia,

posiadać wiedzę o rynku pracy – lokalnym, krajowym, globalnym.

Gimnazjalisto jeśli jeszcze nie wybrałeś szkoły ponadgimnazjalnej, to:

 • zastanów się wokół jakich obszarów grupują się twoje zainteresowania;
 • zrób bilans swoich mocnych i słabych stron ( cechy charakteru, umiejętności jakie posiadasz, wszystko co może ci pomóc osiągnąć sukces w nowej szkole);
 • w jakiej grupie zawodowej mieści się twój wybór człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – obraz artystyczny, człowiek – system znaków, człowiek – przyroda.
  porozmawiaj z rodzicami o Twoim stanie zdrowia, czy nie jest on przeciwwskazaniem do wykonywania niektórych zawodów;
 • przyjrzyj się ocenom jakie osiągałeś na przestrzeni gimnazjum i postaraj się dokonać obiektywnej ich oceny, czy stać cię na więcej?, czy jest to próg twoich możliwości;
  pomyśl o wartościach, na których ci zależy, o celach i marzeniach, które chcesz zrealizować w przyszłości. Czy są możliwe do zrealizowania w tym typie szkoły i w tej konkretnej szkole, o której myślisz, nad którą się zastanawiasz;
 • zdobądź wiedzę o szkołach w twoim rejonie zamieszkania, sprawdź ich ofertę.

A jeżeli w dalszym ciągu masz trudności z podjęciem decyzji związanej z wyborem dalszego kierunku kształcenia zachęcamy do skorzystania z pomocy pedagoga szkolnego.

Życzymy powodzenia

Oferta zajęć psych-ped.

PEDAGOG SZKOLNY

 • Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole w zakresie zajęć specjalistycznych

 • Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie

 • Pedagog wspiera ucznia i jego rodzinę

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

 • Wspieranie dziecka i rodzica

Pedagog w naszej szkole prowadzi dla uczniów:

 • terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach,

 • rewalidację indywidualną,

 • socjoterapię

 • zajęcia terapeutyczne.

 


PSYCHOLOG

 • Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły.

 • Spotyka się z pojedynczymi uczniami, ale także realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 • Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

 • Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia uczniowi, rodzicom, nauczycielom

Do psychologa szkolnego może zgłosić się:

 • uczeń, kiedy:

   • nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami

   • chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach

   • chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

   • potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami

   • pragnie podzielić się swoimi sukcesami
 • rodzic, gdy:

 • niepokoi się o swoje dziecko

 • zauważa, że dziecko ma trudności

 • pragnie je lepiej zrozumieć

Psycholog w naszej szkole :

 • prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia, które mają na celu wspieranie rozwoju dziecka

 • wspiera rodziców w procesie wychowawczym

 • wspiera nauczycieli w realizacji zadań szkoły

LOGOPEDA

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

 • We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.

 • Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie.

 • Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekaże rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami w zeszycie do korespondencji .

Do zadań logopedy należy także :

 • Organizowanie pomocy logopedycznej

 • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej

 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
 • Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli
 • Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

REWALIDACJA

W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczą dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

O takie orzeczenie mogą starać się rodzice uczniów, którzy zmagają się z:

 • poważnymi zaburzeniami wzroku
 • poważnymi zaburzeniami słuchu
 • autyzmem
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowaniem społecznym
 • zaburzeniami zachowania
 • niepełnosprawnością ruchową
 • niepełnosprawnością sprzężoną .

Celem zajęć rewalidacyjnych jest maksymalne usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, a także optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, czyli tzw. wyrównywanie braków różnych umiejętności dziecka, przez zastępowanie je podobnymi i równie ważnymi, przez co rozwój dziecka jest bardziej dynamiczny.

Główne zasady jakie przyświecają rewalidacji to :

 • indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem

 • stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń

 • powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych

 • stosowanie różnorodnych form i metod pracy

 • stworzenie przyjaznej atmosfery pracy

 • stała współpraca z rodzicami i zespołem wychowawczym dziecka

Metody, które wykorzystywane są podczas zajęć, to m.in. : Metoda Dobrego Startu, elementy Integracji sensorycznej (SI), terapia motoryki małej i dużej, bajkoterapia, drama, arteterapia, sensoplastyka, muzykoterapia i kinezjologia edukacyjna. 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (tzn. terapii pedagogicznej) uczestniczą dzieci, które posiadają opinię wydaną przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz, te dzieci u których zespół nauczycieli zauważa specyficzne problemy w nauce.

Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest :

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

Terapia pedagogiczna to:

 • proces długotrwałych oddziaływań,

 • szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku

 • polega na niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych,

 • nastawiona jest na eliminowanie ujemnych konsekwencji,

 • proces działań, który służy podwyższaniu samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

 • Terapia, która ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych

Zasady

 • indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego – dla każdego uczestnika zajęć dobierany jest indywidualny program, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka
 • powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania – przechodzenie do ćwiczeń bardziej złożonych po opanowaniu przez dziecko zadań łatwiejszych,
 • korekcja zaburzeń – ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności,
 • kompensacja zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych,
 • zachowanie systematyczności – zajęcia powinny odbywać się codziennie,
 • ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego – zabiegom dydaktycznym powinna towarzyszyć pomoc psychologiczna.

Rola rodzica w rewalidacji i terapii pedagogicznej

Zadaniem rodzica dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej jest :

 • akceptacja dziecka

 • umacnianie dziecka w świadomości, że może polegać na rodzicach

 • nie wyręczanie dziecka w jego obowiązkach a wspieranie w nauce

 • akcentowanie mocnych stron dziecka nie ocenianie za niepowodzenia

 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka

 • wspieranie terapeuty w pracy z dzieckiem

 • systematyczność i cierpliwość rodziców w prowadzeniu ćwiczeń w liczeniu pisaniu i czytaniu, w przezwyciężaniu trudności szkolnych dziecka

 • współpraca z osobą prowadzącą zajęcia, stosowanie się do wskazówek osoby prowadzącej terapię

 • niepodważanie autorytetu nauczyciela/ wychowawcy / terapeuty

 • stosowanie się do wskazówek nauczycieli

LOGOPEDIA

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • wspieranie motywacji do mówienia
 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

Działania logopedyczne obejmują:

 • diagnozę logopedyczną
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej
 • prowadzenie terapii logopedycznej grupowej (w zależności od potrzeb dziecka)
 • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
 • współpracę z nauczycielami

Rola rodzica w terapii logopedycznej :

Rodzice powinni:

 • Wspierać dziecko w terapii
 • Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego
 • Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy
 • Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać opowiadać, czytać;
 • Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
 • Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 • Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

DORADZTWO ZAWODOWE 

Prowadzimy zajęcia i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.  Podczas tych zajęć  uczniowie przygotowywani są do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. W naszej szkole doradztwo zawodowe prowadzone jest w formach:
Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,), krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji)
Poradnictwo grupowe – zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi p. Izabela Reda

Godziny pracy

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Alicja Szczęśniak

mgr Aneta Duda

mgr Małgorzata Rybak 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

mgr Arleta Kot

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Katarzyna Wojciechowska

dr Małgorzata Jasińska 

Masz problem? Poszukaj pomocy

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
 „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”
Janusz Korczak

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości

Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

Obowiązki pedagoga szkolnego

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close