Oferta zajęć psych-ped.

Karol Sieńkowski    4 stycznia 2016

Wybrane propozycje zajęć psychologiczno-pedagogicznych w naszej szkole

terapia_psych relaksacja move_to_learn bajkoterapia

arteterapia socjoterapia doradztwo_zawodowe

 


 

Terapia psychologiczna

W naszej szkole opiera się na stymulacji poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej i społecznej. Są to takie działania, które:

 

 • przyczyniają się do zniwelowania deficytów rozwojowych,
 • kształtują odpowiednie zachowania, wywołują zmiany w zachowaniu,
 • wzmacniają poczucie tożsamości i spójności „Ja”,
 • wpływają na motywację dziecka,
 • dają poczucie zrozumienia.

Podczas zajęć terapeutycznych z psychologiem uczniowie poszerzają swoje umiejętności. Rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczą myślenie, pamięć i koncentrację uwagi. W ramach kompetencji społecznych doskonalą umiejętności nawiązywania i podtrzymania prawidłowych relacji. Kształtują inteligencję emocjonalną. Uczą się rozpoznawać i nazywać emocje. Wyrażać je w akceptowalny sposób. Rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zachęcani są do identyfikowania swoich mocnych stron oraz ich wykorzystywania w życiu codziennym.

Zajęcia prowadzi p. Ewa Witek


Relaksacja

Dzieci potrzebują odpoczynku. Chcemy, aby dzieci były zdrowe, szczęśliwe, radosne. Aby chętnie się uczyły, miały przyjaciół, nie sprawiały kłopotów. Aby w zgodzie żyły ze sobą i ze światem. Możemy je tego nauczyć. W naszej szkole dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach relaksacyjnych, realizowanych w ramach pracy pedagoga i psychologa szkolnego. W czasie tych spotkań uczniowie poznają proste ćwiczenia odprężające, rozluźniające, zapobiegające lub zmniejszające stres, zwiększające wydajność umysłową. Mogą one być stosowane w celu obniżenia nadmiernej pobudliwości i agresji wśród uczniów. Harmonizują ciało, umysł i ducha. Nasze spotkania dają dzieciom umiejętność skutecznego relaksu w chwilach napięć i niepokojów. Zapoczątkują też gromadzenie sił – zasobów, które przydadzą się im w dorosłym, samodzielnym życiu.

Zajęcia prowadzą p. Izabela Reda i Ewa Witek


Move to Learn

Ruch dla Uczenia się to program terapii percepcyjno- motorycznej. Jest przeznaczony dla dzieci:

 • z niedojrzałością do nauki szkolnej
 • z trudnościami w uczeniu się
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z trudnościami w koncentracji uwagi
 • z problemami rozwojowymi.

Nierzadko zdarza się tak, że trudności edukacyjne dziecka wynikają z jego problemów neurologicznych. Wiąże się to z nieskutecznym przepływem informacji do, z , oraz w obrębie mózgu. Przyczyną tej nieskuteczności mogą być przetrwałe odruchy charakterystyczne przede wszystkim dla okresu niemowlęctwa. O ile są one potrzebne we wczesnych etapach rozwoju człowieka o tyle późniejsze ich występowanie może prowadzić min. do trudności w uczeniu się. Program Ruch dla Uczenia się, ukierunkowany jest na niwelowanie tych problemów. Polega on na wykonaniu stałej sekwencji ruchów. Program zawsze rozpoczyna się rozgrzewką, po której następuje właściwa sekwencja ruchów. Dzięki stałym ćwiczeniom zostaje usprawniona motoryka mama i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja uwagi. Program pośrednio wpływa na samoocenę dziecka , usprawnia jego kompetencje społeczne a w konsekwencji ogólne funkcjonowanie.

Zajęcia prowadzi p. Anna Adamiec-Czmoch


Bajkoterapia

Jest jedną z metod terapii w naszej szkole wykorzystywaną do pracy z dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom. Bajki terapeutyczne są utworami adresowanymi głównie do dzieci w wieku 4-9 lat. W tych bajkach świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, ich celem jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie w rozwoju osobistym. Fabuła bajek terapeutycznych dotyczy różnych sytuacji wzbudzających lęk lub niewłaściwego postępowania, czy zachowania. Główny bohater, zazwyczaj zwierzątko, dziecko lub zabawka, znajduje się w trudnej sytuacji, często wywołującej lęk, a wprowadzone postacie umożliwiają mu redukcję lęku lub doradzają jak modyfikować postępowanie, aby nabyć nowe umiejętności i zwalczyć stare przyzwyczajenia. Utwory literackie relaksują, odprężają, rozśmieszają, wprowadzają w przyjemny nastrój i tym samym redukują przykre stany emocjonalne.
Główne cele bajkoterapii w naszej szkole to:

 • dostarczenie nowej wiedzy o świecie i o innych ludziach – pomoc w zrozumieniu ich postawy i zachowania,
 • pomoc w zrozumieniu siebie i świata – bajka wprowadza porządek i ład, pokazuje normy i reguły nim rządzące; poprzez uporządkowany i przewidywalny obraz świata buduje się poczucie bezpieczeństwa,
 • uczenie przestrzegania zakazów i bycia dobrym – w bajkach świat jest sprawiedliwy i rządzony według jednoznacznych reguł , szlachetność jest nagradzana,
 • pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji,
 • odreagowywanie napięć,
 • leczenie niepożądanych, takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda,
 • doraźna pomoc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń,
 • uwrażliwienie na przeżycia estetyczne,
 • pomoc w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • relaks, odprężenie, zabawa,
 • diagnozowanie – poprzez wybór ulubionego bohatera dociera się do nieuświadomionych problemów dziecka.

Zajęcia prowadzą p. Izabela Reda i Ewa Witek


 

Arteterapia

To terapia przez twórczość. Pochodzi od słów: ars – sztuka i therapeuein – leczenie.
Jej zadaniem jest pobudzenie aktywności i dostarczenie środków pozwalających poznać, uporządkować, wyrazić, zrozumieć własne emocje oraz rozładować i odreagować negatywne dla zdrowia stany frustracji i napięć w społecznie akceptowany sposób. Poprzez działania plastyczne dzieci w naszej szkole ciągle rozwijają się, uwalnia się ich indywidualna ekspresja oraz emocje odczucia związanie z ich obecnym stanem psychicznym oraz fizycznym. Sztuka pozwala zająć im czas i nie dopuścić do zamartwiania się, a wręcz przeciwnie, pozwala pokazać im, że są w stanie wiele zdziałać.  Dzieci na zajęciach mogą tworzyć rzeczy, dzięki którym dowartościowują się, rosną ich ambicję. Arteterapia uwrażliwia dzieci, sprawia że są one otwarte na otaczający ich świat. Terapeutyczne oddziaływanie sztuki to także uczenie dzieci wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu. Dzieci mają możliwość wyrażania tych myśli i przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, ujawnienia tych, które są tłumione oraz odreagowania emocji, napięć, a także odnajdowania zadowolenia w sztuce. Zajęcia plastyczne dają radość, możliwość działania i tworzenia. Rozwijają wyobraźnię, myślenie, pamięć, uwagę. Zarazem uczą samodzielności, zaradności, dokładności, ładu oraz organizacji pracy.

Zajęcia prowadzi p. Izabela Reda, p. Sylwia Mistewicz-Gut


Socjoterapia

Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Podczas spotkań uczniowie odreagowują napięcia emocjonalne i kształtują nowe umiejętności społecznie aprobowane. Zajęcia socjoterapeutyczne wiążą się ściśle z wiekiem uczestników zajęć, gdyż w każdej fazie życia dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju. Rozwijają również indywidualne zainteresowania i podejmują istotne dla określonej grupy wiekowej zagadnienia.
W ramach zajęć socjoterapii nasi uczniowie:

 • odreagowują emocje,
 • budują poczucie własnej wartości,
 • doskonalą umiejętności zachowań asertywnych,
 • kształtują inteligencję emocjonalną (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć,
 • uczą się stawiania granic, odmawiania,
 • uczą się przełamywania nieśmiałości,
 • rozwiązują problemy, trudne sytuacje,
 • uczą się radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • uczą się nawiązywania kontaktów,
 • doskonalą umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • uczą się tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • rozumieją ludzkie zachowania,
 • uczą się współpracy i współdziałania.

Zajęcia socjoterapii prowadzone są aktywnymi metodami. Są to: praca w kręgu, praca w małych grupach, burza mózgów, rysunki, psychodrama, niedokończone zdania, twórczość plastyczna, gry i zabawy oraz swobodne wypowiedzi uczniów.

Zajęcia prowadzą p. Izabela Reda, Ewa Witek


Doradztwo zawodowe

Prowadzimy zajęcia i konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.  Podczas tych zajęć  uczniowie przygotowywani są do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. W naszej szkole doradztwo zawodowe prowadzone jest w formach:
Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,), krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji)
Poradnictwo grupowe – zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.

Zajęcia prowadzi p. Izabela Reda